Úvodní strana

Aktuality


Sdělení pro školní rok 2020-2021

Školní potřeby a pomůcky pro žáky na školní rok 2020-2021 zde.školné MŠ-vratky
Vážení rodiče,
vzhledem k uzavření MŠ od 16.3.-22.5.2020 vám budeme vracet školné
za měsíc duben ( 200,- Kč). Vyúčtování proběhne formou snížení úplaty
za vzdělávání v MŠ v příštím školním roce. Nevztahuje se na budoucí předškoláky, těm vrátíme peníze v září. Protože provoz MŠ byl obnoven v květnu, platba školného za měsíc květen a červen nebude automaticky vrácena těm, kteří do MŠ nechodí. Pokud zákonní zástupci dítěte chtějí školné za tyto měsíce vrátit, musí podat ředitelce školy písemnou žádost
o snížení úplaty školného za měsíc květen a červen z důvodu nepřítomnosti dítěte v MŠ.
V žádosti uveďte číslo účtu, na který bude přeplatek zaslán.
Mgr. Gabriela Palarčíková


G.Palarčíková 10.06.2020 12:00
Školné ŠD-vratky Vážení rodiče,
vzhledem k mimořádné situaci v souvislosti s epidemií koronaviru rozhodla ředitelka školy
o úplném prominutí úplaty za vzdělávání ve školní družině za měsíce duben, květen a červen 2020, a to v plné výši.
Vyúčtování proběhne formou snížené úplaty za ŠD v příštím školním roce. Žáci, kteří školní družinu navštěvovali v tomto školním roce, budou mít úplatu sníženou o 300,- Kč.
Zákonní zástupci dítěte, které v příštím školním roce nebude navštěvovat ŠD,
písemně zažádají ředitelku školy o vrácení přeplatku na účet. Vzniklý přeplatek Vám bude vrácen v měsíci září. V žádosti uveďte číslo účtu, na který bude přeplatek zaslán.

Mgr. Gabriela Palarčíková


G.Palarčíková 10.06.2020 12:00
Pokyny k provozu MŠ od 25.5. 1. Při cestě do MŠ a z MŠ se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).
2. První den po příchodu do školky odevzdá doprovod dítěte podepsané „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici na webu školy ( www.zskomornilhotka.cz) – v záložce Dokumenty ke stažení.
3. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
4. Při příchodu k budově MŠ budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Provozní doba školky zůstává nezměněna, tj. od 6.30 hod. do 16 hod.
5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do MŠ vstoupit.
6. Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (pro předání a vyzvednutí dítěte ve vstupní šatně) a používá zpřístupněnou desinfekci rukou.
7. Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
8. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školky nosit roušky v prostorách školky nemusí. Pro příchod a odchod ze školky budou děti nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Látkové roušky jsou rodiče povinni denně vyvařovat a žehlit.
9. V každé třídě je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 5minut.
10. Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány ve větší míře než obvykle v areálu MŠ (zahrada).
11. Stravování dětí (svačiny, oběd) bude probíhat v jídelně
12. Před jídlem si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. Strava jim bude personálem donášena na místo při dodržování zvýšených bezpečnostních pravidel. Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou samy brát příbory
13. Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vzdělávání, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.


Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.


G.Palarčíková 10.05.2020 12:00Prázdninový provoz MŠ

Obnovení provozu MŠ

Rozhodnutí o obnovení provozu MŠ od 25.května 2020 zde.