Úvodní strana

Aktuality

Předběžná přihláška do ŠD Vážení rodiče,
máte- li zájem o umístění svého dítěte do školní družiny v novém školním roce 2020/2021, vhoďte vyplněnou předběžnou přihlášku ( ke stažení v záložce Dokumenty ke stažení) do školní schránky nebo odešlete na e-mail: zs.komornilhotka@seznam.cz,
případně předejte paní vychovatelce I. Jelenové do 24.6.2020.
Tato přihláška bude sloužit k informativnímu zjištění naplněnosti ŠD.
Bude-li zájem převyšovat kapacitu ŠD, budou Vám včas sdělena kritéria pro přijetí dítěte
do ŠD . I když se nyní jedná pouze o předběžný průzkum, přistupujte, prosím, k vyplnění přihlášky zodpovědně. Děkuji za spolupráci.
G. Palarčíková, ředitelka školy

G.Palarčíková 01.06.2020 12:00
Domácí úkoly Milí žáci,
úkoly na týden 1.6.-5.6. opět naleznete v záložce Dokumenty ke stažení.
G.Palarčíková

G.Palarčíková 31.05.2020 12:00
rozvrh hodin od 25.5. Rozvrh hodin platný od 25.5. naleznete v záložce Organizace výuky. G.Palarčíková
G.Palarčíková 11.05.2020 12:00
Pokyny k provozu ZŠ od 25.5. 1. Při cestě do školy a ze školy se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).
2. První den po příchodu do školy žáci předloží podepsané „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici na webu školy ( www.zskomornilhotka.cz) v záložce Dokumenty ke stažení.
3. Žákům bude umožněn vstup do budovy školy od 7.15 hod. hlavním vchodem (1.,2.,3. ročník) a vchodem do ŠD ( 4. a 5. ročník).
4. Před budovou školy budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Ranní družina není poskytována.
5. Zákonným zástupcům žáka nebude dovoleno vcházet do budovy školy, jen výjimečně pro nutné předem domluvené jednání s vedením školy.
6. Každý ročník bude mít přidělenu samostatnou šatnu, 5.ročník – šatna bude před vstupem do PC učebny, výuka – v PC učebně.
7. Po přezutí a odložení svrchního oděvu budou žáci přiděleným pedagogem převedeni v rozestupech 2 m do své třídy, kde si umyjí a vydezinfikují ruce.
8. Při pohybu společnými prostorami budou používat všechny osoby (žáci i dospělí) osobní ochranu obličeje. Denně si proto budou žáci nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Pro pobyt v odpolední ŠD budou mít děti rovněž roušky a sáček na jejich uložení. Látkové roušky jsou rodiče povinni denně vyvařovat a žehlit.
9. Ve třídách budou žáci umístěni tak, aby každý seděl v samostatné lavici a ve vzdálenosti 2 m mezi sebou. Žákům i pedagogům je dovoleno ve třídách odložit roušky. Pouze při skupinové činnosti a o přestávkách budou mít roušky nasazeny. Žáci si nebudou navzájem půjčovat své osobní věci.
10. První (svačinovou) přestávku budou trávit žáci ve třídě. Denně si budou nosit dostatečné množství tekutin. Společný nápoj pro ŠD nebude připravován. Před svačinou si žáci umyjí ruce.
11. Velkou (pohybovou) přestávku budou žáci při příznivém počasí trávit po třídách na školní zahradě dle přiděleného časového a prostorového rozvrhu.
12. Na toalety budou žáci pouštěni jednotlivě, tak aby nedocházelo k jejich shlukování. Při opuštění třídy musí žáci nosit roušku. Při odchodu z WC si vydezinfikují ruce.
13. Výuka bude probíhat ve vzdělávacích blocích. Platný rozvrh je uveřejněn v záložce Organizace výuky. Výuka tělesné výchovy v běžné podobě není možná.
14. Na oběd budou žáci odváděni pedagogem postupně po ročnících od 11.00 do 12.30 hod. v časových intervalech od 1. po 5. ročník.
15. Stoly v jídelně budou vydezinfikovány a budou připraveny talíře a příbory pro další skupinu žáků. Před jídelnou si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. V jídelně budou rozesazeni k jednotlivým stolům. Při vydávání obědů bude dodržován rozestup žáků a zvýšená bezpečnostní pravidla. Před konzumací jídla si žáci odloží roušky do připraveného sáčku.
16. Žáci, kteří nebudou ve škole obědvat, budou dle instrukcí zákonného zástupce puštěni domů nebo předání doprovodu u vchodu školy.
Po obědě si žáci nasadí roušky a budou odvedeni do šatny, popř. budou mít odpolední družinu (pouze 1.r., 2.,3.r.) do 15 hodin.
17. Žákům, kteří budou pokračovat v distančním vzdělávání doma, budou úkoly denně zveřejňovány na web.stránkách, příp. e-mailem ( rodiče zašlou svým třídním učitelům e-mailové adresy) nebo si je budou rodiče vyzvedávat v dohodnutém čase s třídními učiteli u obou vchodů dle ročníků.
18. Pokud se u žáka objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vyučování, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí žáka. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.
19. Opakované nedodržování pravidel je důvodem k nevpouštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny.
Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.


G.Palarčíková 10.05.2020 12:00
Pokyny k provozu MŠ od 25.5. 1. Při cestě do MŠ a z MŠ se na žáky vztahují pravidla chování stanovená krizovým opatřením (rouška, odstupy).
2. První den po příchodu do školky odevzdá doprovod dítěte podepsané „čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění a seznámení s vymezením osob s rizikovým faktorem“ – tiskopis k dispozici na webu školy ( www.zskomornilhotka.cz) – v záložce Dokumenty ke stažení.
3. Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili rizikové faktory, pokud dítě patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti dítěte v mateřské škole s tímto vědomím.
4. Při příchodu k budově MŠ budou příchozí dodržovat 2metrové odstupy. Provozní doba školky zůstává nezměněna, tj. od 6.30 hod. do 16 hod.
5. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat příznakům COVID-19, nesmí do MŠ vstoupit.
6. Doprovázející osoba se v prostorách školky pohybuje vždy v roušce, a to po nezbytně nutnou dobu (pro předání a vyzvednutí dítěte ve vstupní šatně) a používá zpřístupněnou desinfekci rukou.
7. Po přezutí a převlečení si musí každé dítě důkladně umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
8. Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školky nosit roušky v prostorách školky nemusí. Pro příchod a odchod ze školky budou děti nosit minimálně 2 ks roušek a sáček na jejich uložení. Látkové roušky jsou rodiče povinni denně vyvařovat a žehlit.
9. V každé třídě je nezbytné často větrat, minimálně jednou za hodinu po dobu 5minut.
10. Pokud bude příznivé počasí, budou aktivity dětí organizovány ve větší míře než obvykle v areálu MŠ (zahrada).
11. Stravování dětí (svačiny, oběd) bude probíhat v jídelně
12. Před jídlem si umyjí, popř. vydezinfikují ruce. Strava jim bude personálem donášena na místo při dodržování zvýšených bezpečnostních pravidel. Děti si samy jídlo a pití nebudou nabírat, ani si nebudou samy brát příbory
13. Pokud se u dítěte objeví příznaky onemocnění COVID-19 během vzdělávání, bude umístěn do samostatné místnosti a zákonní zástupci budou kontaktování k okamžitému vyzvednutí dítěte. O podezření onemocnění bude dále informována spádová hygienická stanice.


Pokyny byly vypracovány v souladu s metodickým pokynem MŠMT „Provoz mateřských škol v období do konce školního rok 2019/2020“ vydaným v Praze 30. 4. 2020.


G.Palarčíková 10.05.2020 12:00
postupné uvolňování výuky Vážení rodiče,
od 25. května bude možná osobní přítomnost žáků prvních stupňů základních škol na vzdělávacích aktivitách formou školních skupin. Účast žáků však nebude povinná. V rámci ochrany rizikových skupin pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale stejně tak žáků a jejich rodinných příslušníků bude i nadále pokračovat distanční výuka.
• Doporučený počet žáků ve školní skupině bude 15 a bude možné jej dle místních podmínek navýšit, musí však být splněna podmínka jedno dítě v lavici.
• Složení skupin bude neměnné a dítě tedy nebude moci skupiny měnit. Vzájemný kontakt skupin bude omezený.
• Školní družiny, školní kluby ani zájmové kroužky nad rámec jedné skupiny povoleny nebudou.
• Tělesná výuka bude zakázána.
• Co se týče jídelen, jejich otevření bude podmíněno aktuální epidemiologické situaci a místních podmínek, zejména pak možnosti oddělení jednotlivých skupin.
• V průběhu vyučování bude sice doporučeno nošení roušky, nicméně vyučující bude moci o jejím nošení rozhodnout dle potřeby. Při skupinové práci a aktivit ve vzájemné blízkosti, ale stejně tak mimo třídu a ve společných prostorách škol budou roušky povinné.
• V červnu se také předpokládá realizace jednotných i školních přijímacích zkoušek ke vzdělávání ve středních školách.
Žádám všechny rodiče dětí MŠ a žáků ZŠ, aby na e-mail: zs.komornilhotka@seznam.cz napsali, případně zaslali sms na tel: 724 948 675 zda za těchto podmínek budou své děti do MŠ a ZŠ posílat ,abychom měli představu pro vytvoření skupin. Podrobné informace k účasti dětí/ žáků v naší škole budou vypracovány dle pokynů MŠMT, které očekáváme v nejbližší době.
G.Palarčíková

G.Palarčíková 16.04.2020 12:00Poděkování rodičům

Předškolní vzdělávání v MŠ Komorní Lhotka

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v MŠ Komorní Lhotka zde.

Obnovení provozu MŠ

Rozhodnutí o obnovení provozu MŠ od 25.května 2020 zde.


Znovuotevření MŠ a ZŠ


Provoz MŠ v období do konce školního roku 2019/2020 zde.

Ochrana zdraví a provoz ZŠ v období do konce školního roku 2019/2020 zde.