Druhy vět - Opakování učiva 2. ročníku
Pravopis u, ú, ů – Procvičování učiva 2. ročníku
Souhlásky a samohlásky – Opakování učiva 2. ročníku
Podstatná jména – Prohlubování učiva
Slovesa, opakování – Prohlubování a upevňování učiva
Párové souhlásky – Pravopis párových souhl. na konci slov
Párové souhlásky – Pravopis párových souhl. uvnitř slov (b-p,d-t)
Párové souhlásky – Pravopis párových souhl. uvnitř slov (h-ch,v-f)
Párové souhlásky – Pravopis párových souhl. uvnitř slov (z-s,ž-š)
Abeceda – Seznámení s abecedním řazením slov
Stavba slova – Dělení slov na kořen, předponu a příponu
Vyjmenovaná slova po b – Vyvození učiva, procvičování
Vyjmenovaná slova po l – Hledání příbuzných slov, procvičování
Vyjmenovaná slova po m – Fixace vyjmenovaných slov
Vyjmenovaná slova po p – Zapamatování a použití vyjmenovaných
Vyjmenovaná slova po s – Pravopis vyjmenovaných příbuzných slov
Vyjmenovaná slova po v – Fixace vyjmenovaných slov, použití v praxi
Vyjmenovaná slova po z – Vyvození a procvičování učiva
Slova souznačná – Opakování učiva
Rod podstatných jmen, životnost – Určování rodu a životnosti, procvičování
Číslo podstatných jmen – Určování čísla podstatných jmen, opakování
Pády podstatných jmen – Přiřazování pádů ke tvarům podstatných
Podstatná jména obecná a vlastní – Rozlišování podstatných jmen, pravidla
Osoba a číslo sloves – Určování kategorie osoby a čísla - upevnění
Slovesný čas – Určování kategorie času u sloves, upevnění
Slovesa shrnutí – Časování sloves, souhrnné opakování
Slova protikladná – Opakování učiva, použití v praxi
Přídavná jména – Seznámení s novým slovním druhem
Zájmena – Vyvození učiva, druhy zájmen
Číslovky – Druhy číslovek, práce s textem
Příslovce – Neohebné slovní druhy, vyvození učiva
Předložky – Třídění předložek podle počtu slabik
Spojky – Funkce spojek, pravidla pravopisu
Částice a citoslovce – Využití částic a citoslovcí v jazyce
Slovní druhy shrnutí – Souhrnné opakování slovních druhů
Známí čeští spisovatelé – Čtení známých českých pohádek

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.