Slide background Školní družina

O přijímání žáků do ŠD a ŠK rozhoduje ředitel školy.

Provoz ŠD:

Ranní provoz: 6:30 - 7:30
Po: 6:30 - 17:00
Út-Pá: 6:30 - 16:30

Pravidla školní družiny

Žáky ŠD předává učitelka vychovatelce po skončení vyučování a je povinna informovat vychovatelku o jakékoliv změně v rozvrhu.

Ze ŠD si přebírají zákonní zástupci děti osobně (mohou uvést i další osoby oprávněné k vyzvednutí) nebo mohou písemně požádat, aby dítě odcházelo ze ŠD samo v určenou hodinu. Zákonní zástupci žáka jsou povinni vyzvednout své dítě nejpozději do 16.00 hodin, v pondělí do 16.30 hodin. V případě, že tak neučiní, vychovatelka jim zatelefonuje.

Docházka přihlášených žáků je povinná. Každou nepřítomnost je nutno řádně omluvit.

Výjimečně lze uvolnit žáka dříve jen na písemnou žádost, která musí obsahovat datum, hodinu odchodu a podpis. Bez této žádosti nebude žák uvolněn.

Písemná žádost (na celý školní rok) je nutná při uvolňování žáka na mimoškolní aktivity (ZUŠ, kroužky DDM aj.). Za cestu žáka do kroužků, popř. zpět do ŠD nenese vychovatelka zodpovědnost.

Do ŠD se žáci 1. ročníku přihlašují písemně při zápisu do 1. třídy a při zápisu do ŠD (1. den školního roku). Žáci ostatních tříd v den následující. Dítě je možně odhlásit kdykoliv během školního roku (písemná žádost zákonných zástupců).

Žáci ŠD a ŠK se řídí pravidly vnitřního řádu školy a dodržují bezpečnostní předpisy, se kterými byli seznámeni. Chovají se tak, aby neohrozili bezpečnost a zdraví svoje ani svých spolužáků.

Během pobytu ŠD venku jsou osobní věci žáků (aktovky, oblečení) uzamčeny v družině nebo šatnách.

ŠD a ŠK pravidelně využívá i jiné prostory. Knihovnu (zejména oddělení dojíždějících) a dle rozvrhu počítačovou učebnu , školní zahradu a sportovní halu . Za přechody žáků je vždy zodpovědná vychovatelka.

Po dohodě s vychovatelkou se mohou činnosti ŠD a ŠK zúčastnit i žáci, kteří nejsou přihlášeni k řádné docházce (v nezbytných situacích).

Zákonní zástupci žáků jsou seznámeni s řádem ŠD a ŠK při zápisu do ŠD (tj. první školní den). S vychovatelkou řeší vzniklé problémy osobně při vyzvednutí žáka nebo písemnou formou (využijí školní notýsek pro sdělení). Rodiče mohou ŠD kdykoliv navštívit, zapojit se s dítětem do činnosti a jsou zváni na významnější akce ŠD.

Do ŠD se zapisuje do 50 žáků na pravidelnou docházku.

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.