Slide background Školská rada

- je tříčlenná (třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí pedagogičtí pracovníci a třetinu volí zákonní zástupci žáků)
- funkční období je tři roky
- vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
- schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
- schvaluje školní řád
- schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků žáků
- podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
- projednává návrh rozpočtu, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
- projednává inspekční zprávy České školní inspekce
- podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Web používá k poskytování služeb, analýze návštěvnosti a personalizaci obsahu cookies. Interakcí s webem s tím souhlasíte.